گزارشی از دیدار آقای محمداسماعیل صلاحی با دکتر محمود احمدی نژاد

۱,۵۳۲

محمد اسماعیل صلاحی :

آقای دکتر محمود احمدی نژاد اظهار داشتند که در جریان مشکلات پیش آمده برای جامعه درویشان کشور قوه مجریه وقت به هیچ عنوان دخالتی در موضوع نداشت.

هو
١٢١

بسم الله الرحمن الرحیم

در دوران تخریب حسینیه های نعمه اللهی گنابادی حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده اقدامات شایان توجهی را برای تنویرافکار عمومی انجام دادند.

یکی از آن اقدامات این بود که اینجانب را مامور فرمودند که با تاسی از اقدامات آنحضرت مستقلا فعالیتهایی را انجام دهم و این ماموریت هیچگاه لغو نگردیده است.

از جمله اقدامات معظم له نگارش نامه ای به سه نفر از سران نظام از جمله آقای دکتراحمدی نژاد ریاست قوه مجریه وقت پس ازتخریب حسینیه بروجرد بود.

ملاقات اینجانب با آقای دکتراحمدی نژاد در ادامه فعالیتهای مداومی است که بر حسب ماموریتی که به اینجانب واگذار شده بود صورت گرفت و گزارش این فعالیتها به شرف عرض حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارائه و عرضه شده است.

از جمله آنکه آقای دکتر محمود احمدی نژاد اظهار داشتند که در جریان مشکلات پیش آمده برای جامعه درویشان کشور قوه مجریه وقت به هیچ عنوان دخالتی در موضوع نداشت و تصمیمات مربوط به تعطیلی و تخریب حسینیه ها و مراکز دراویش توسط نهادهایی خارج از قوه مجریه با دخالت قوه قضائیه وقت و برخی ازمراجع تقلید صورت انجام به خود می گرفت.

در این دیدار آقای دکتر محمود احمدی نژاد مجددا یادآور شدند که امکانی برای مخالفت با این اقدامات برای دولت در آن زمان وجودنداشت.

البته جز مهمترین اقداماتی که دولت در واکنش به این هجمه های برنامه ریزی شده علیه دراویش به انجام رساند عزل وزرای کشور ، اطلاعات و ارشاد وقت پس از انتشار نامه های سرگشاده جناب آقای مهدی کروبی بود.

«العاقل یکفی به الاشاره»
١١ اذرما ١٣٩٧- محمداسمعیل صلاحی

 

View this post on Instagram

 

هو ١٢١ بسم الله الرحمن الرحیم در دوران تخریب حسینیه های نعمه اللهی گنابادی حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده اقدامات شایان توجهی را برای تنویرافکار عمومی انجام دادند. یکی از آن اقدامات این بود که اینجانب را مامور فرمودند که با تاسی از اقدامات آنحضرت مستقلا فعالیتهایی را انجام دهم و این ماموریت هیچگاه لغو نگردیده است. از جمله اقدامات معظم له نگارش نامه ای به سه نفر از سران نظام از جمله آقای دکتراحمدی نژاد ریاست قوه مجریه وقت پس ازتخریب حسینیه بروجرد بود. ملاقات اینجانب با آقای دکتراحمدی نژاد در ادامه فعالیتهای مداومی است که بر حسب ماموریتی که به اینجانب واگذار شده بود صورت گرفت و گزارش این فعالیتها به شرف عرض حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارائه و عرضه شده است. از جمله آنکه آقای دکتر محمود احمدی نژاد اظهار داشتند که در جریان مشکلات پیش آمده برای جامعه درویشان کشور قوه مجریه وقت به هیچ عنوان دخالتی در موضوع نداشت، و تصمیمات مربوط به تعطیلی و تخریب حسینیه ها و مراکز دراویش توسط نهادهایی خارج از قوه مجریه با دخالت قوه قضائیه وقت و برخی ازمراجع تقلید صورت انجام به خود می گرفت. در این دیدار آقای دکتر محمود احمدی نژاد مجددا یاداور شدند که إمکانی برای مخالفت با این اقدامات برای دولت در آن زمان وجودنداشت. البته جز مهمترین اقداماتی که دولت در واکنش به این هجمه های برنامه ریزی شده علیه دراویش به انجام رساند عزل وزرای کشور ، اطلاعات و ارشاد وقت پس از انتشار نامه های سرگشاده جناب آقای مهدی کروبی بود. «العاقل یکفی به الاشاره» ١١ اذرما ١٣٩٧- محمداسمعیل صلاحی

A post shared by هو١٢١-محمد اسمعیل صلاحی (@mohammadesmaeelsalahi) on