بیانیه روشنگرانه حاج محمدآقا تابنده به نقل از اینستاگرام آقای محمد اسماعیل صلاحی

۹۹۵

هو

١٢١

باطلاع میرساند پیرو متنی که در تاریخ ٩٧/٩/٩ از طرف برادر مکرم آقای ش. ک. ت. منتشرگردید لازم به توضیح است در موضوع ملاقات برادرمکرم آقای محمداسماعیل صلاحی بابندگان حضرت آقا روحیفداه به هیچ وجه تحمیل به آنحضرت نبوده و اینجانب در موقع ملاقات در بیمارستان حضور نداشته ام و در زمان تماس آقای صلاحی برای وقت ملاقات، من در درمانگاه خیریه صالح بودم ؛ محمدتابنده ٩٧/٩/١٣ – محل امضا

 

 

View this post on Instagram

 

هو ١٢١ باطلاع میرساند پیرو متنی که درتاریخ ٩٧/٩/٩ از طرف برادر مکرم اقای شررکنورتبریزی منتشرگردید لازم به توضیح است درموضوع ملاقات برادرمکرم اقای محمداسماعیل صلاحی بابندگان حضرت اقا روحیفداه به هیچ وجه تحمیل به انحضرت نبوده واینجانب درموقع ملاقات دربیمارستان حضور نداشته ام ودر زمان تماس اقای صلاحی برای وقت ملاقات من در درمانگاه خیریه صالح بودم ؛محمدتابنده ٩٧/٩/١٣محل امضا

A post shared by هو١٢١-محمد اسمعیل صلاحی (@mohammadesmaeelsalahi) on