ابراز لطف پدرانه و مرشدانه حضرت «مجذوبعلیشاه» نسبت به آقای عزیزالله صلاحی و فرزند ایشان

۸۱۴

ابراز لطف پدرانه و مرشدانه قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده «مجذوبعلیشاه» نسبت به آقای عزیزالله صلاحی و فرزند ایشان آقای محمد اسماعیل صلاحی

هو

١٢١

الهی چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

آقایان صلاحی (پدروپسر)که هردوبازبان دل گویای این دعا هستند از کمترین بنده خدا نشانه و یادگار مضبوط در این دفتر تقاضا کردند، انشاالله خداوند دفتر دلشان را به یاد خدا و بندگان مقرب خدا و بنده کمترین او مزین سازد.

بیست ونهم اسفندماه ١٣٨١- دکترنورعلی تابنده ؛ محل امضاء مبارک