یک پرسش از «آیت الله العظمی علوی گرگانی» پیرامون تفسیر قرآن مجید

۸۹۰
حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش :
بر اهل انصاف پوشیده و پنهان نمیباشد که قرآن مجید منبع آموزشهای توحیدی به مشتاقان معارف الهی و آسمانی است و با تدبر و تفکر و تعقل در آیات آن و رجوع به اشخاصی که از مشرب بیکرانه قرآن جرعه ای نوشیده اند، میتوان تعالیم بسیاری گرفت و پرده غفلت و زنگار جاهلیت را تدریجاً از ذهن و ضمیر زدود و فضای قلب و روح را پالایش داد و صافی کرد و صفا بخشید. چگونه ممکن است که عده ای به عنوان مقلد حضرت عالی که از جانب شما اجازه هایی دریافت کرده اند منکر ضرورت استماع تفسیر آیات شریفه قرآنی از زبان اهلش بشوند؟!