آقای محمداسماعیل صلاحی در خصوص ارتباطش با جناب حاج محمدآقا تابنده می گوید

۱,۱۳۰

هو

١٢١

باستحضار برادران ایمانی میرساند؛ در خصوص ارتباط اینجانب و برادر عزیز و گرامی جناب حاج محمدآقا تابنده سلمه الله و وفقه همانطور که بارها ذکر کرده ام به ارتباط خانوادگی دویست ساله فیمابین خاندان ما و خاندان تابنده بازمیگردد و فرموده حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده بهترین نوع توصیف این ارتباط است که به بنده فرمودند : “شما و حاج محمدآقا با هم دوست هستید” و در جلسه ملاقات مورخه ۲۹ آبانماه ۱٣۹۷ نیز در مورد جناب حاج محمدآقا تابنده باینجانب فرمودند : “حاج محمدآقا در این مدت اخیره خدمات زیادی به من نموده و بستگی او به فقر و حال محبتش در ازیاد است” این توضیح را لازم دانستم برای تشحیذ اذهان عمومی فقرا باطلاع عموم برسانم- ۲۱ آذرماه ۱٣۹۷ – محمداسماعیل صلاحی

 

View this post on Instagram

 

A post shared by هو١٢١-محمد اسمعیل صلاحی (@mohammadesmaeelsalahi) on