اطلاعیه حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش در ارتباط با مطلبی که در یکی از کانالهای تلگرامی منتشر شده است

۸۰۰

هو
۱۲۱

پس از سلام خدمت خواهران وبرادران ایمانی

در ساعات اخیره نوشتاری در رابطه با سلسله علیه عالیه رضویه نعمت اللهیه گنابادی در یکی از کانالهای تلگرامی انتشار یافته که اسباب تحیر و تاثر این جانب گردید و آن را به هیچوجه درراستای مصالح سلسله ارزیابی نکردم و از چند و چون انتشار چنین مطلبی کاملا بی اطلاع بوده و هستم و بنوبه خود همانند اکثر خواهران و برادران ایمانی بهیچوجه موافق انتشار چنین متونی نمیباشم.

به نظر این جانب همانطور که تعداد کثیری از خواهران و برادران ایمانی پیشنهاد نموده اند مصلحت در آن است که این قبیل مطالب را ندیده انگاشته و به آن اعتنایی نکنیم.

حاج دکترسیدمصطفی آزمایش – پنجشنبه بیست و دوم آذر ماه ۱۳۹۷