با همکاری موسسه راهبردی ضدِحق پژوهی در شیروان دوره به اصطلاح «نقد عرفان های نوظهور» برگزار شد

۱,۰۰۰
مؤسسه راهبردی حق پژوهی با برگزار یک سری دوره های آموزشی در نقد باصطلاح «عرفانهای نوظهور» برای بانوان در یک دوره یک روزه به نقد جریانات عارفانه در ایران پرداخته است.
خبرگزاری ضدتصوف «فرقه نیوز» که ید طولانی در پرونده سازی های امنیتی علیه پیروان طرایق صوفیانه و عارفانه در ایران دارد؛ با انتشار خبری مدعی “دوره آموزشی نقد عرفان های نوظهور توسط حوزه علمیه خواهران شهرستان شیروان” شد.
پایگاه ضدتصوف فرقه نیوز وابسته به اداره فرق و ادیان در اینباره آورده است :
دوره آموزشی نقد عرفان های نوظهور توسط حوزه علمیه خواهران شهرستان شیروان برگزار شد. این دوره یک روزه با همکاری موسسه راهبردی حق پژوهی برگزار شد در این دوره استاد سالاری به چگونگی نقد و بررسی عرفان های نوظهور پرداخت و بر توانمندی طلاب حوزه های علمیه در زمینه نقد این جریانات انحرافی تأکید کرد.
سالاری در ادامه افزود: طلاب علوم دینی به عنوان نگهبانان دین و هدایت کنندگان مردم به سمت دین، باید این جریانات را شناخته و آنها را نقد کنند.از ان جهت که جریانات انحرافی و عرفان های نوظهور تلاش می کنند مردم را از مسیر دین دور کنند و آنها را به جای رساندن به سرمنزل حقیقت، وارد وادی گمراهی کرده و به ناکجا آباد ببرند. از این رو نگهبانان دین وظیفه دارند این جریانات را بشناسند و مانع راه آنها شوند.

سالاری در بخش دوم مباحث خود به چگونگی شکل گیری این فرقه و عرفان های انحرافی پرداخت و افزود: دشمن تلاش می کند از طریق این جریانات، فضای معنویت خواهی عالم به خصوص ایران را مدیریت کند و برای انی کار برنامه های فروانی را در دستور کار دارد. یکی از این برنامه ها تولید و ترویج معنویت های نوظهور است.

این دوره در مورخه ۹۷/۱۰/۶ در مدرسه علمیه مکتب الزهرا شیروان برگزار شد.

لازم به ذکراست مراکز الزهرا در سراسر کشورهای دنیا با حمایت مالی جریانهای رادیکال وابسته به نظام جمهوری اسلامی تلاش می کنند چهره ای مخدوش از اسلام ارائه و تفکرات ضدتصوف را بسط و گسترش دهند، این مراکز تصوف حکومت جمهوری اسلامی تغذیه شده و در راستای تخریب عرفان و تصوف تلاش بی وقفه می نمایند.