وحشت اداره فرق و ادیان از انتشار مجدد مجموعه وزین عرفانی – فرهنگی «فصلنامه عرفان ایران»

۱,۴۰۳

در روزهای اخیر پایگاه خبری درویشان در جهان «اینفوصوفی» از انتشار مجدد تنها مجموعه فرهنگی و عرفانی در زمینه عرفان و تصوف ایران زمین با عنوان «فصلنامه عرفان ایران» با مدیریت مسئولی (گردآوری و تدوین) جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش در خارج از کشور خبر داد.

در پی انتشار خبر بازنشر مجدد «فصلنامه عرفان ایران» در خارج از کشور که در سالهای اخیر بعلت محدودیتهای اعمال شده در داخل انتشار آن  و فعالیتهای انتشارات حقیقت – ناشر کتابهای عرفانی و فلسفی – هم بدلیل محدودیتها و فشارهای وارده از سوی حاکمیت بر درویشان گنابادی در یکسال گذشته متوقف گردیده ، پایگاه اطلاعرسانی وابسته به اداره فرق و ادیان بر روی تلگرام با انتشار مطلبی تحت عنوان «هجمه ای خاموش؛ حوزه آموزش، جولانگاه فرق انحرافی» از بیم و هراس خود نسبت به از سرگیری انتشار مجموعه وزین فرهنگی – عرفانی «فصلنامه عرفان ایران» پرده برداشته و در مطلبی بشرح زیر آورده است :

 فرقه گنابادی، یکی از جریانهایی است که به سبب ماهیت خویش در طول حیاتش همواره آموزش درون تشکیلاتی و خارجی را مد نظر قرار دادهاست. قلمرو این آموزش در بعد خارجی، نسبتاً گسترده بوده و از نفوذ در نظام آموزش عالی تا چاپ و توزیع کتب گوناگون را در بر می گیرد. این امر در بعد تشکیلاتی نیز به اشکال مختلف نظیر برپایی جلسات منظم درون گروهی از سوی سران و قطب فرقه و برگزاری مراسم و آیین های خاص فرقه ای صورت می پذیرد.

صرف نظر از آموزش درون تشکیلاتی، نفوذ عناصر این فرقه به حوزه آموزش عالی در نقش استادان دانشگاه ها، امری قابل تأمل است. هم اکنون، تنی چند از اعضای این فرقه در مقام استاد در حال تدریس در برخی از دانشگاه های معتبر کشور هستند. در حالت خوش بینانه، اگر نگوییم که آنها عامدانه به اشاعه باورها و اعتقاداتی خاص در میان دانشجویان میپردازند، آمیختگی این باورها در نظام فکری ایشان، می تواند به صورت غیرمستقیم در سخنان و آموزش هایشان منعکس شده و در طول زمان به دانشجویان القا گردد.

عنوان برخی پایان نامه های تحقیقاتی تحت هدایت این افراد، شاهدی است بر این حقیقت. پایان نامه هایی که به ظاهر با موضوع شناخت عرفان تهیه و تدوین شده اما محتوای آنها نمایانگر عرفان از منظری خاص و به دور از عرفان ناب اسلامی است.

فرقه گنابادی ید طولایی در چاپ و انتشار آموزه های خود در قالب کتب و مجلات علمی-آموزشی دارد. انتشارات این فرقه با نام “حقیقت”، چاپ کتب و نشریات آنان را برعهده داشته و آثار زیادی را برای کاربرد درون تشکیلاتی و توزیع با هدف جذب در جامعه منتشر کرده است.

بیشتر بخوانیم : 

پیش درآمدی بر«تحلیل و بررسی کتاب چله نور » از مجموعه فرهنگی فصلنامه عرفان ایران