توضیحاتی درباره عقیله بنی هاشم در کلام آیت الله جوادی آملی

۷۱۵

آیت الله جوادی آملی فرموده است:

کسانی که عقل برای آن ها به منزلۀ فصل مقوّم است، به تمام معنای کلمه، عقیله اند. حسین بن علی (ع) “عقیله بنی هاشم” است، و زینب کبری (س) نیز “عقیله بنی هاشم است.

آیت الله العظمی جوادی آملی در سخنان خود که در ۲۵ بهمن ماه ۹۴ ایراد کرده، با اشاره به تای انتهای کلمه عقیله فرموده اند: برخی عاقل نیستند و به دنبال تحصیل عقلند؛ برخی عاقلند و عقل برای آن ها به صورت حال است، یعنی وصفِ دیرپا نیست، گاهی هست و گاهی نیست؛ برخی عاقلند و عقل برای آن ها به منزلۀ یک وصف مَلکه است؛ و برخی عاقلند و عقل برای آن ها به منزلۀ فصل مقوّم است.

کسانی که عقل برای آن ها به منزلۀ فصل مقوّم است، به تمام معنای کلمه، عقیله اند. حسین بن علی (ع)  “عقیله بنی هاشم” است،

و زینب کبری (س) نیز “عقیله بنی هاشم”؛ این “تاء”، “تا”ی مبالغه است، نه “تا”ی تأنیث.

وقتی می گویند انسان خلیفه الله است به همین صورت است. آدم خلیفهالله است نه خلیف الله، چرا؟ برای این که این “تاء”، “تا”ی مبالغه است؛ همان طور که می گوییم فلان شخص علامه است؛ بنابراین هم وجود مبارک حسین بن علی (س) عقیلۀ بنی هاشم است و هم وجود مبارک زینب کبری؛ عقل برای این ها به منزلۀ فصل مقوّم بود.