در مجمع عالی حکمت اسلامی؛ برگزاری نشست «بررسی تطبیقی ساحات وجودی انسانی در ادیان»

۸۱۱

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر قرار بود «نشست بررسی تطبیقی ساحات وجودی انسانی در ادیان» به هماهنگی و همکاری گروه فلسفه دین مجمع عالی حکمت اسلامی ، با سخنرانی سیداکبر حسینی‌قلعه بهمن،  ۲۵ دیماه در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شود.