دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ نظری به دو موضوع قرآنی «تربیت» و «ربوبیت» بخش دوم

۸۶۱
در ادامه به محتوا و ماهیت تربیت میپردازیم و با استفاده از آیات متعدده قرآن مجید توضیح میدهیم که تربیت توحیدی در جهت بیدار کردن فطرت است و به اعتبار ماهیت خاصی که مرتبط با بیداری فطری است متمایز از سایر رشته های تعلیم و تربیت شمرده میشود.
اگرچه در هررشته و زمینه ای مربی و معلم برای تدریس و آموزگاری به وفور وجوددارد، اما در تربیت فطری مربی و آموزگار باید دارای اذن و اجازه خاص باشد.

 

در همین رابطه : 

دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ نظری به دو موضوع قرآنی «تربیت» و «ربوبیت» – بخش اول