معرفی کتاب «دوئالیسم سینوی – دکارتی و مونیسم صدرائی»

۶۸۸

کتاب «دوئالیسم سینوی – دکارتی و مونیسم صدرائی، از منظر اشکالات فیزیکالیسم» به سفارش گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و به تحقیق و نگارش مهدی همازاده منتشر شد.

این کتاب، حاصل پژوهشی تطبیقی بین علم النفس اسلامی و فلسفه ذهن معاصر است که پنج فصل دارد:

فصل اول. رابطه نفس – بدن در دستگاه فلسفی بوعلی و تطبیق بر نظریه دکارت،

 

فصل دوم. اشکالات فیلسوفان تحلیلی فیزیکالیست بر دوئالیسم،

فصل سوم. اشکالات صدرا بر دوئالیسم سینوی و تبیین رابطه نفس – بدن در حکمت متعالیه،

فصل چهارم. تبیین نظریه نوظهورگرایی (emergentism) و اشکالات فیزیکالیستها بر آن،

فصل پنجم. محک مونیسم صدرائی در برابر اشکالات فیزیکالیستها و طرح نقاط مبهم در تئوری صدرا.

همازاده، دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل دکتری فلسفه ذهن از پژوهشکده علوم شناختی است که رساله دکتری را بعنوان دستیار پژوهش در دانشکده فلسفه دانشگاه راتگرز امریکا به انجام رسانده است. 

این پژوه با ارزیابی یزدان پناه و مهدی ذاکری، در ۱۶۰ صفحه به تایید و چاپ رسیده است.