اطلاعیه آقای محمداسماعیل صلاحی در ارتباط با شایعات اخیر

۹۵۹

اطلاعیه جناب آقای محمداسمعیل صلاحی یکی از درویشان گنابادی در ارتباط با انتشار اخبار کذب راجع به وضعیت جسمانی جناب آقای دکترنورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه قطب درویشان سلسله جلیله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی :

متن این اطلاعیه به نقل از صفحه اینستاگرام شخصی آقای محمداسمعیل صلاحی به شرح زیر است :

هو

۱۲۱

برادران عزیز درپی انتشاراخبارکذب راجع به وضعیت جسمانی بندگان حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده روحیفداه لازم است باطلاع عموم برسانم که اینجانب چهارشنبه گذشته ٢۶دیماه ١٣٩٧توفیق زیارت آنحضرت را یافتم، حال مبارکشان بسیارخوب بود امروز هم باتماس برقرارشده اطلاع یافتم که حال مبارکشان بسیارخوب است و جای هیچگونه نگرانی نیست. البته افرادی که اخبارکذبی را در زمینه منتشر مینمایند هدفی جز برهم زدن آرامش جامعه فقری ندارند و امیدوارم به خود آمده و از این کار زشت اکیدا پرهیز نمایند.

٢٩دیماه ١٣٩٧- بنده کمترین ؛محمداسمعیل صلاحی

 

 

View this post on Instagram

 

هو ١٢١ برادران عزیز درپی انتشاراخبارکذب راجع به وضعیت جسمانی بندگان حضرت اقای حاج دکترنورعلی تابنده روحیفداه لازم است باطلاع عموم برسانم که اینجانب چهارشنبه گذشته ٢۶دیماه ١٣٩٧توفیق زیارت انحضرت را یافتم حال مبارکشان بسیارخوب بود امروز هم باتماس برقرارشده اطلاع یافتم که حال مبارکشان بسیارخوب است وجای هیچگونه نگرانی نیست البته افرادی که اخبارکذبی را دراین زمینه منتشرمینمایندهدفی جز برهم زدن ارامش جامعه فقری ندارند وامیدوارم به خودامده و ازاین کارزشت اکیداپرهیزنمایند ؛٢٩دیماه ١٣٩٧-بنده کمترین ؛محمداسمعیل صلاحی

A post shared by هو١٢١-محمد اسمعیل صلاحی (@mohammadesmaeelsalahi) on