دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ «تربیت» در قرآن مجید

۱,۴۴۹

استاد یا “مربی روانپرور” در روش تربیتی قرآن، فردی است که باید او را با جستجو یافت و از او درخواست “دستگیری” نمود.
در این روش، استاد یا “مربی روانپرور”به شاگرد طالب تربیت شدن، تقدیرنامه و تشویق نامه نمیدهد. از آنچه سبب تقویت “منیت” و”انانیت” شاگرد بشود خودداری میکند و برعکس به نقاط ضعف، نواقص و نقائص سلوک شاگرد میپردازد تا شاگرد طالب صادق بتواند در بستر کمال بلاوقفه و پله پله رشد کند و تحول یابد.
روش تربیت توحیدی بر اساس قرآن مجید سه لایه دارد که عبارتند از تدریس، تعلیم، تزکیه.
بخش اول، ” مطالعات تئوریک” از لابلای سطور مکتوب درباره مقامات اولیاء و انبیاء است تا با فراگیری آن قصص و حکایتها، ایمان در قلب طالب صادق جوانه زده و ریشه بدواند و تقویت شود.
بخش دوم و سوم عبارت از “تعلیم “و “تزکیه ” به عنوان جنبه های پراتیک متد تربیت قرآنی است.
در بخش تعلیم، سالک اصول و پایه های روش و اسلوب سلوک را به تدریج اززبان “مربی روانپرور” فرامیگیرد
در قسمت تزکیه آنچه را که شاگرد از “مربی روانپرور” فراگرفته به کار میبندد تا اثرآنها در وجودش ظهور نماید.

متد تربیت توحیدی قرآن مجید، “فقه” و “کلام” و “علم الرجال” و غیره نیست.

دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ نظری به دو موضوع قرآنی «تربیت» و «ربوبیت»

دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ نظری به دو موضوع قرآنی «تربیت» و «ربوبیت» بخش دوم