بخش چهارم : دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ «تربیت» در قرآن مجید

۸۷۹

در این قسمت مشاهده میشود که چگونه استعدادهای همه افراد انسانی غالبا به دلیل پرورش در چهارچوب یک متد ناقص و ناکافی، پرورده نمیشود و راکد و بلا استفاده به هدر میرود.

در راس این استعدادهای غیر منکشف، استعدادهای مربوط به پرورش ظرفیت های متافیزیکی در جوهر انسان است.

زیر توجه مربیان روانپرور با برخورداری از متدتوحیدی انبیاء، استعدادهای نهفته در بدن برزخی و جوهر طالبان صادق و متقاضی تربیت انکشاف مییابد.

دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ نظری به دو موضوع قرآنی «تربیت» و «ربوبیت»

دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ نظری به دو موضوع قرآنی «تربیت» و «ربوبیت» بخش دوم

دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ «تربیت» در قرآن مجید