تأکید مجدد حضرت مجذوب علیشاه بر جواز تفسیر قرآن توسط مربی جلیل القدر حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

۱,۰۲۴
هو
١٢١
برادران عزیز
درپی مخالفتهای متعددی که نسبت به درس تفسیر ماذون دانشمند و مخدوم مکرم آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش حفظه الله تعالی صورت گرفته و میگیرد؛ لازم است بعرض برسانم که درجلسه مورخه ٢۶دیماه ١٣٩٧ که بامولای معظم حضرت اقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه روحی فداه داشتم از جمله در مورد اجازه آقای دکتر آزمایش در تفسیر قرآن سخن به میان آمد ، حضرتشان ضمن تایید و تاکید مجدد بر اجازه آقای دکتر آ زمایش در تفسیر قرآن فرمودند؛ ” باطلاع عموم رسانده شود که آقای آزمایش اجازه دارند که به شرح و تبیین آیات شریفه قرآن بپردازند و  قرآن کریم به مثابه اقیانوسی است که هرکس اجازه تفسیر داشته باشد از جمله آقای آزمایش میتواند در آن تتبع نموده و دیگران را بهره مند سازد.” 
امروز دهم بهمن ماه نیز توفیق مجددیافتم که حضور حضرتشان شرفیاب شوم  و انحضرت اظهار لطف مجدد فرمودند لذا باتوجه به مراتب معنونه هرکس تحت هر عنوانی بادرس تفسیر برادر عزیز و دانشمند آقای دکتر آزمایش مخالفت ورزد، مخالفت با شخص حضرت آقا تلقی میگردد و امیدوارم برادران به این نکته متفطن گردیده وجهه امر را رعایت نمایند. 
١٠بهمن ماه١٣٩٧ – محمداسمعیل صلاحی

 

View this post on Instagram

 

هو ١٢١ برادران عزیز درپی مخالفتهای متعددی که نسبت به درس تفسیر ماذون دانشمندومخدوم مکرم اقای حاج دکترسیدمصطفی ازمایش حفظه الله تعالی صورت گرفته ومیگیردلازم است بعرض برسانم که درجلسه مورخه ٢۶دیماه ١٣٩٧ که بامولای معظم حضرت اقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه روحیفداه داشتم ازجمله درمورداجازه اقای دکترازمایش درتفسیرقران سخن به میان امد حضرتشان ضمن تاییدوتاکیدمجددبر اجازه اقای دکترازمایش درتفسیرقران فرمودند؛ ” باطلاع عموم رسانده شود که اقای ازمایش اجازه دارند که به شرح وتبیین ایات شریفه قران بپردازندو قران کریم به مثابه اقیانوسی است که هرکس اجازه تفسیرداشته باشدازجمله اقای ازمایش میتواند دران تتبع نموده ودیگران را بهره مندسازد” امروز دهم بهمن ماه نیز توفیق مجددیافتم که حضورحضرتشان شرفیاب شوم وانحضرت اظهارلطف مجدد فرمودندلذا باتوجه به مراتب معنونه هرکس تحت هرعنوانی بادرس تفسیربرادرعزیزودانشمنداقای دکترازمایش مخالفت ورزد مخالفت باشخص حضرت اقاتلقی میگردد وامیدوارم برادران به این نکته متفطن گردیده وجهه امررارعایت نمایند ١٠بهمن ماه١٣٩٧-محمداسمعیل صلاحی

A post shared by هو١٢١-محمد اسمعیل صلاحی (@mohammadesmaeelsalahi) on