ناشیگریهای مزدوران سازمان اطلاعات سپاه ؛ بقلم یحیی خوشمرام 

۸۰۴

۱۱ بهمن ۱۳۹۷  کانال تلگرامی موسوم به “روشنگر فرق و ادیان” و کانال تلگرامی موسوم به “فرقه های صوفیه” از زیرمجموعه های بخش “فرق و ادیان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران” زیر نظر “حسین طائب” با انتشار پستی و اشاره به فردی موسوم به “ش.ک.ت.” ادعا کرده که اختلافات میان پیروان سلسله گنابادی بالاگرفته است؟!

این هذیان، چیزی جز یک خیال مالیخولیایی نیست زیرا سیلِ ارسال مراسلات انبوه در طول یازده ماه گذشته میان ش.ک.ت. و اداره فرق و ادیان سپاه پاسداران از یک طرف و حمایتهای همیشگی و بلاانقطاع اداره فرق و ادیان سپاه پاسداران از فعالیتهای تخریبی و ضددرویشی ش.ک.ت. ، برای پیروان سلسله گنابادی این یقین قاطع را به همراه آورده است که این فرد، یک پادوی پیش پاافتاده سپاه پاسداران است که به عنوان یک عامل دست نشانده و نفوذی درمیان پیروان سلسله گنابادی کاشته شده، تا اسباب فتنه و تفرقه را فراهم آورد. اما پاسخ قاطع فقرای مومن به “لوای مجذوبعلیشاهی” طرد این جرثومه فساد بوده است.

حالا سازمان اطلاعات سپاه مطرود شدن این جاسوس دست نشانده و عامل نفوذی؛ و عقیم ماندن فتنه های او را، نماد بروز اختلاف درمیان دراویش میشمارد؟! این در شرایطی است که اکثریت دراویش با چشم باز ش.ک.ت. و قبیله “لایکیست”های او را – که یا عوامل مستقیم “ساس” (سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) میباشند؛ و یا بازی خوردگان این نطع لغزنده هستند- دنبال میکنند!

واقعیت آن است که اختلافی درمیان فقرا نیست، و همه فقرای گنابادی – به استثنای عناصر خودفروخته نفوذی مانند ش.ک.ت. – باافتخار سرسپردگان “ولی زمان” و “قطب وقت” حضرت مجذوبعلیشاه گنابادی میباشند، و- فقط و فقط- فرامین و فرمایش های ایشان را چراغ راه خود میدانند. در همین راستا است که فقرای سلسله نعمت اللهیه گنابادی خط مشی و روش تفکر و تعامل خود را از قطب وقت خود حضرت آقای مجذوبعلیشاه تابنده میگیرند.
حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در فرمان صادره صوتی- کتبی مورخه دوم آبانماه ۱۳۹۷  هرگونه نام بردن از “ام المومنین و خانواده محترمه مرحوم حضرت آقای محبوبعلیشاه” را مصرحا ممنوع اعلام فرمودند. پس ازصدور آن دستور العمل، همه فقراء این دستورالعمل را برچشم نهاده و ازآن اطاعت تمام و کمال کردند، بجز یک فرد خائن نفوذی یعنی ش.ک.ت. که برای شیطنت و تفتین دوباره دست و پایی زد تا ناشیانه به عنوان یادآوری گذشته ها پای “ام المومنین و خانواده محترمه حضرت آقای محبوبعلیشاه” را به میان بکشد، تا به خیال ناصواب خود، لهیب فتنه را دوباره برافروخته نماید و حرمت سوزی کند. هدف از این ترفند شیطانی، بهانه دادن به دست مدیریت ” سازمان اطلاعات سپاه پاسداران” بود تا با فراغ بال بتواند صحبت از اختلاف میان پیروان سلسله نعمت اللهیه گنابادی در سایتهای ورشکسته تحت مدیریتش از روی ریا و دروغ تبلیغ کند.

اما بر اساس اصل غیر قابل نسخ “ان الله خیرالماکرین” بازهم ترفندهای اطلاعات سپاه و حسین طائب و پادوی حقیر او ش.ک.ت.شکست خورد. البته به لطف حق تعالی، در این میان چهره بسیاری از کسانی که خودرا پشت نقاب نفاق پنهان میکردند، آشکار گردید و وقتی آنها دست به لایک پست فتنه انگیز ش.ک.ت. زدند، درواقع دست خود را دربرابر همه ناظران هوشیار و آگاه رو کرده و خود را عریان و رسوا نمودند!

بقلم یحیی خوشمرام

 

View this post on Instagram

 

ناشیگریهای مزدوران “ساس”(سازمان اطلاعات سپاه) دوباره بند را به آب داد! امروز یازدهم بهمن ماه ۱۳۹۷ کانال تلگرامی موسوم به “روشنگرفرق و ادیان” و کانال تلگرامی موسوم به “فرقه های صوفیه” از زیرمجموعه های بخش سایت “فرق و ادیان اطلاعات سپاه پاسداران” زیر نظر “حسین طائب” با انتشار پستی و اشاره به فردی موسوم به “شررکنور” ادعا کرده که اختلافات میان پیروان سلسله گنابادی بالاگرفته است؟! این هذیان، چیزی جز یک خیال مالیخولیایی نیست زیرا سیلِ ارسال مراسلات انبوه در طول یازده ماه گذشته میان شررکنور و اداره فرق و ادیان سپاه پاسداران از یک طرف، و حمایتهای همیشگی و بلاانقطاع اداره فرق و ادیان سپاه پاسداران از فعالیتهای تخریبی وضددرویشی شررکنور، برای پیروان سلسله گنابادی این یقین قاطع را به همراه آورده است که فردی به نام شررکنور تبریزی، یک پادوی پیش پاافتاده سپاه پاسداران است که به عنوان یک عامل دست نشانده و نفوذی درمیان پیروان سلسله گنابادی کاشته شده، تا اسباب فتنه و تفرقه را فراهم آورد. اما پاسخ قاطع فقرای مومن به “لوای مجذوبعلیشاهی” طرد این جرثومه فساد بوده است. حالا سازمان اطلاعات سپاه مطرود شدن این جاسوس دست نشانده و عامل نفوذی؛ و عقیم ماندن فتنه های او را، نماد بروز اختلاف درمیان دراویش میشمارد؟! این در شرایطی است که اکثریت دراویش با چشم باز شررکنور و قبیله “لایکیست”های او را – که یا عوامل مستقیم “ساس” (سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) میباشند؛ و یا بازی خوردگان این نطع لغزنده هستند- دنبال میکنند! واقعیت آن است که اختلافی درمیان فقرا نیست، و همه فقرای گنابادی – به استثنای عناصرخودفروخته نفوذی مانند شررکنور- باافتخار سرسپردگان “ولی زمان” و “قطب وقت” حضرت مجذوبعلیشاه گنابادی میباشند، و- فقط و فقط- فرامین و فرمایش های ایشان را چراغ راه خود میدانند. در همین راستا است که فقرای سلسله نعمت اللهیه گنابادی خط مشی و روش تفکر و تعامل خود را از قطب وقت خود حضرت آقای مجذوبعلیشاه تابنده میگیرند. حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در فرمان صادره صوتی- کتبی مورخه دوم آبانماه ۱۳۹۷ هرگونه نام بردن از “ام المومنین وخانواده محترمه مرحوم حضرت آقای محبوبعلیشاه” را مصرحا ممنوع اعلام فرمودند. پس ازصدور آن دستور العمل، همه فقراء این دستورالعمل را برچشم نهاده و ازآن اطاعت تمام و کمال کردند، بجز یک فرد خائن نفوذی یعنی شررکنور که برای شیطنت و تفتین دوباره دست و پایی زد تا ناشیانه به عنوان یادآوری گذشته ها پای “ام المومنین و خانواده محترمه حضرت آقای محبوبعلیشاه” را ……ادامه متن در عکس بالا

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on