گزارش جامع «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به ستاد حقوق بشر سازمان ملل متحد در نیویورک

۸۳۰
ارائه گزارش اسناد صوتی، تصویری و نوشتاری ناظر بر حمایت همه جانبه سپاه سایبری «گرداب» وابسته به بخش فرق وادیان از طریق شبکه های زنجیره ای فعال در فضای مجازی، سرنخها و عوامل داخلی و خارجی این شبکه علیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» و سایر مدافعان حقوق دراویش و تنوعهای قومی و عقیدتی در ایران در طول یک سال گذشته، به گزارشگران ستاد حقوق بشر سازمان ملل متحد در نیویورک
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷