مرقومه آقای حسینعلی کاشانی خطاب به آقای محمداسماعیل صلاحی

۱,۳۲۰

برگرفته از صفحه اینستاگرام شخصی جناب آقای محمداسماعیل صلاحی یکی از درویشان گنابادی

اسناددیگری هم موجوداست که عندالاقتضاء منتشرخواهد شد.

تاسیه روی شود هر که در او غش باشد