دکتر سید مصطفی آزمایش؛ مدیریت روزگار در دوران حیات از تولد تا موت

۱,۲۷۵

شریح موت و انواع آن براساس آیات سوره الانعام در قرآن مجید. در قرآن از موت موقت و از موت دائم صحبت میشود. موت موقت پدیده ای است که مکررا در فاصله تولد تا وفات که از آن به “اجل مسمی” تعبیر میشود اتفاق میفتد. انقضای تاریخ حیات هرکسی نواخته شدن ناقوس اجل مسمی است، که موت دائمی است. در این برهه از اجل مسمی، احتمال وقوع اجل معلق هم هست که بازهم نتیجه آن موت دائمی است