مستند فیلسوف بزرگ معاصر سید احمد فردید

۱,۳۱۷

با حضور دکتر دینانی و دکتر داوری اردکانی

کاری از خانه مستند انقلاب اسلامی

نظرات طرح شده در این ویدئو الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.