دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ مکتب درویشی​ و یادآوری چند نکته

۷۰۱
طرح چند مبحث مربوط به مکتب درویشی که در طول یکسال گذشته مورد گفت و شنود بسیار زیاد قرار داشته است :  از جمله تفکیک درویشی به “مدرن” و “سنتی”، جایگاه قطب در سلسله درویشی نعمت اللهی گنابادی، اختیارات پیر در تصوف و عرفان و مکتب فقر و درویشی، چگونگی صدور احکام الهی توسط قطب.