رضا خندان : دفاع از حقوق افراد ، دفاع از عقاید سیاسی و فکریشان نیست

۱,۱۸۷

رضا خندان (همسر نسرین ستوده) :

«اگر از حقوق بهایی‌ها دفاع کنیم می‌گویند این‌ها بهایی هستند؛ از دراویش دفاع کنیم، می‌گویند درویش هستند؛ از کسی که گرایش سلطنت ‌طلبی دارد دفاع کنیم، می‌گویند سلطنت‌ طلب هستند؛ در حالی که دفاع از حقوق افراد دیگر، دفاع از عقاید سیاسی و فکریشان نیست.»

متن کامل گفتگو با رضا خندان (همسر نسرین ستوده) را در شماره هفتم «بهارجاودانه» بخوانید.

آدرس تلگرام به شرح زیر است :

@baharejavedane