فرمایشات حضرت آقای مجذوب‌علیشاه ؛ صبح یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷ دولتسرا

۹۸۶

فرمایشات حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنافداه

صبح یکشنبه ۱۲ اسفندماه ۹۷ در دولتسرا