فرمایشات آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ؛ صبح دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ دولتسرا

۱,۴۰۷

فرمایشات حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنافداه

صبح دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۹۷ در دولتسرا