فرمایشات آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ؛ صبح چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ دولتسرا

۱,۰۶۲

فرمایشات حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنافداه

صبح چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۹۷ در دولتسرا