فرمایشات جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه؛ سه شنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۴

۸۳۴
چهارشنبه سوری ؛ عصر سه شنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۴