فرمایشات جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه؛ سه شنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۴

۷۴۷
چهارشنبه سوری ؛ عصر سه شنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۴