فرمایشات آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب‌علیشاه ؛ صبح چهارشنبه ٢٩ اسفند ٩٧

۱,۰۳۵

بیانات حضرت اقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب درویشان گنابادی در دولتسرا
(در جمع برادران ایمانی)

بیانات حضرت اقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب درویشان گنابادی در دولتسرا
(در جمع خواهران ایمانی)