فرمایشات آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب‌علیشاه؛ پنجشنبه ١٩ اردیبهشت ٩٨

۷۸۰