برای چهارمین بار سنگ مزار درویش محمدیاور ثلاث توسط افراد ناشناس تخریب شد

۷۸۴

در آستانه سالروز درگذشت ناجوانمردانه درویش محمدیاور ثلاث شهید راه حق ، سنگ مزار این درویش گنابادی در آرامگاه داراسلام بروجرد برای چهارمین بار توسط افراد ناشناس شکسته شد.

سنگ مزار محمدثلاث یکی از درویشان گنابادی که در جریان توطئه شوم گلستان هفتم علیه پیروان این طریقت صوفیانه در ایران  اعدام شد، بار دیگر توسط افراد ناشناس تخریب گردید.
سنگ مزار محمدثلاث یکی از درویشان گنابادی که در جریان توطئه شوم گلستان هفتم علیه پیروان این طریقت صوفیانه در ایران اعدام شد، بار دیگر توسط افراد ناشناس تخریب گردید.