تکذیبیه

۱,۰۷۷

چندی است مشاهده میشود که عده ای تلاش میکنند کانال تلگرامی «پشت پرده ۱۲۱» را به خبرگزاریهای «دُرّ تی وی» و «اینفوصوفی» مربوط و مرتبط نمایند و با تکرار مکررات بدون سند و مستندِ خود سعی در جا انداختن این “فیک نیوز” در اذهان کاربران فضای مجازی دارند، و با قصد و غرض مشخصی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده عمل میکنند.

ما دست اندرکاران خبرگزاریهای مستقل «دُرّ تی وی» و «اینفوصوفی» وجود هرگونه ارتباطی با کانال تلگرامی «پشت پرده ۱۲۱» را تکذیب مینمائیم.

در عین حال از عموم کاربران فضای مجازی میخواهیم که هربار که با چنین مواردی مواجه میشوند از منتشرکنندگان این قبیل مطالب،  متقاضی ارائه دلیل و مدرک و سند متقن گردند.

پیداست که به آشوب کشاندن فضای مجازی، در غیاب هرگونه سند و دلیل محکم و خردپسند، اذهان کاربران را دچار تشویش و سردرگمی خواهد کرد.

امری که تنها مخالفان آزادی گردش اطلاعات از آن سود میبرند.