تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۶۲۶

سوره آل عمران – آیه ۱۲۱ تا ۱۲۵ در مورد جنگ احد

۳۰ خرداد ۱۳۹۸