تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید؛ سوره جن و یونس

۷۱۱

استعاذه معاندان و اعدا به ابلیس در برابر رسول خدا ؛ ۲۰ تیر ١٣٩٨