بمناسبت زادروز دکتر محمد ملکی پیر دِیرِ آزادیخواهی

۱,۲۳۴
زگهواره تا گور آزادی بجوی
بر این غمزده خانه شادی بجوی
دمی از تکاپو و رفتن نمان
بسوزان سراپرده ی دشمنان
نترس از فقیهان مرگ آفرین
ز بیداد این پینه ها بر جبین
زگهواره تا گور آزادی بجوی
بر این غمزده خانه شادی بجوی
به ویرانی خانه ها خو مکن
به کشتار پروانه ها خو مکن
بکن بند و زنجیر را از تنت
طنابی که پیچیده بر گردنت
زگهواره تا گور آزادی بجوی
بر این غمزده خانه شادی بجوی
به اعدام ریحانه راضی نشو
شریک جنایات قاضی نشو
بیا فکر ایران دل خسته باش
به دلهای آزاده پیوسته باش
زگهواره تا گور آزادی بجوی
بر این غمزده خانه شادی بجوی