فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه؛ صبح شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

۶۴۴

مکان برگزاری مراسم : دولتسرا

در جمع برادران ایمانی