تذکر جمعی از فقرا و کاربران سایت مزار سلطانی به نمایندگان

۲,۳۳۷

#تذکر جمعی از #فقرا و #کاربران #سایت #مزار_سلطانی به #نمایندگان
#تهران /​#پنجشنبه ۱۳ #اردیبهشت ۱۳۹۷