عواقب مخاطره آمیز نوشتن مطالب دو پهلو و صوفی ستیز شادکن

۱,۷۳۶

اطلاعیه سایت کیان تصوف

از دوستان عزیز، متمنی است که درباره عواقب مخاطره آمیز نوشتن مطالب دو پهلو و صوفی ستیز شادکن، عمیقا تامل کرده و از ادامه این روش اکیدا اجتناب ورزند!