از کی تا حالا امثال کانالهای خبرگزاری صوفیه و فرقه نیوز تبدیل به کانالهای رسمی اهل تصوف شده که به قول خود هزاران مخاطب درویش دارند و با بزرگان همکاری میکنند؟

۱,۸۵۳