یادداشت روز؛ «معیار ارزیابی سخن» بقلم مهندس آریا سیروس

۵۹۲

 

View this post on Instagram

 

#خردورزی #خرد_ورزی #ارزیابی #سخن #در_ستایش_خرد #مزار_بیدخت #مهر_تابنده #مزاربیدخت #مهرتابنده #تقطیع_و_چسباندن #تدوین #بنگاه_شکل_دادن_و_جهت_دهی_افکار_عمومی #اتحاد_و_همدلى #محبت #آرى_به_اتفاق_جهان_میتوان_گرفت #اتحاد #همدلى #دوستى #برادرى #اتفاق_و_اتحاد #محبت #مهرورزى #محبت #محبت_بهترین_هدیه_خداست #بنیان_مرصوص #حضرت_آقاى_حاج_دکتر_نورعلى_تابنده_مجذوبعلیشاه #آقاى_حاج_دکتر_نورعلى_تابنده_مجذوبعلیشاه #دکتر_نورعلى_تابنده_مجذوبعلیشاه #مجذوبعلیشاه #اتحاد_و_همدلى #دکتر_نورعلى_تابنده_مجذوبعلیشاه #دکتر_نورعلى_تابنده #یادیار۱۲۱ @yad_yar121

A post shared by Arya Cyrus (@aryacyrus) on

 

View this post on Instagram

 

#خردورزی #خرد_ورزی #ارزیابی #سخن #در_ستایش_خرد #مزار_بیدخت #مهر_تابنده #مزاربیدخت #مهرتابنده #تقطیع_و_چسباندن #تدوین #بنگاه_شکل_دادن_و_جهت_دهی_افکار_عمومی #اتحاد_و_همدلى #محبت #آرى_به_اتفاق_جهان_میتوان_گرفت #اتحاد #همدلى #دوستى #برادرى #اتفاق_و_اتحاد #محبت #مهرورزى #محبت #محبت_بهترین_هدیه_خداست #بنیان_مرصوص #حضرت_آقاى_حاج_دکتر_نورعلى_تابنده_مجذوبعلیشاه #آقاى_حاج_دکتر_نورعلى_تابنده_مجذوبعلیشاه #دکتر_نورعلى_تابنده_مجذوبعلیشاه #مجذوبعلیشاه #اتحاد_و_همدلى #دکتر_نورعلى_تابنده_مجذوبعلیشاه #دکتر_نورعلى_تابنده #یادیار۱۲۱ @yad_yar121

A post shared by Arya Cyrus (@aryacyrus) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.