«خبرگزاری صوفیه عامل نفوذی اسرائیل» ؛ بقلم یحیی خوشمرام

۸۹۵

 

View this post on Instagram

 

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.