«مسئولین باید پاسخگو باشند» ؛ بقلم یحیی خوشمرام

۲۱۱

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.