«عرفان ایران»؛ مجموعه مقالات عرفانی کاری از دکتر سیدمصطفی آزمایش

۸۶۸
بخشی از فرمان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه روحی له الفدا درباره آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش : آقای دکتر مصطفی آزمایش از ذخائر ادبی ، عرفانی و معنوی ایرانیها هستند ، خدمتشان در راه عرفان و مبارزه با جهل (تبعا با جاهل) مورد علاقه و تأیید است.
بخشی از فرمان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه روحی له الفدا درباره آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش :
آقای دکتر مصطفی آزمایش از ذخائر ادبی ، عرفانی و معنوی ایرانیها هستند ، خدمتشان در راه عرفان و مبارزه با جهل (تبعا با جاهل) مورد علاقه و تأیید است.

عرفان ایران ؛ مجموعه مقالات عرفانی شماره ۱

عرفان ایران ؛ مجموعه مقالات عرفانی شماره ۲  

عرفان ایران ؛  مجموعه مقالات عرفانی شماره ۳

عرفان ایران ؛ مجموعه مقالات عرفانی شماره ۴ 

عرفان ایران ؛ مجموعه مقالات عرفانی شماره ۶,۵