پاسخی به سؤال غرفه نیوز

۱,۰۶۳

مروجان اسلام بدوی سنت سیئۀ کتابسوزی را در این سرزمین بنا نهادند همانهایی که امروز دم از حجاب اجباری می زنند!

 

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.