توطئه علیه دراویش گنابادی توسط رسانه های وابسته به اداره فرق و ادیان

۱,۰۴۵

کانالهای موسوم به «روشنگر فرق و ادیان»، «رصد فرق و ادیان»، «فرقه نیوز»، «خبرگزاری ضدصوفیه»، و… بسیاری دیگر از مراکز توطئه و فتنه علیه دراوبش تحلیلهایی در مورد سلسله گنابادی – از نظرگاه رصدهای خودشان- نوشته اند، که برای درک افکار و نیاتشان میتواند مفید باشد.

 

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.