بررسی وضعیت وخیم نقض حقوق گروههای مذهبی در ایران

۱,۲۳۷

چهل ودومین نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ؛ «دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸ ـ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ در شهر ژنو سویس»

در همین رابطه : 

ارائه گزارش تشدید فشارها و نقض فاحش حقوق دکتر نورعلی تابنده و دراویش گنابادی در سازمان ملل متحد