خبرگزاری مهرتابنده : «انتقال دکتر نورعلی تابنده از بخش مراقبتهای ویژه به بخش عمومی»

۱,۱۱۰

خبرگزاری مهر تابنده از انتقال آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه از بخش مراقبتهای ویژه به بخش عمومی خبر می دهد.

پیشتر این خبرگزاری از اعلام کرده بود «با توجه به گزارش پزشکان معالج دکتر نورعلی تابنده، به دلیل کهولت سن و ضعف جسمانی باید مدتی تحت مراقبت ویژه و تنفس کمکی باشند تا  بعداز رفع ضعف بتوانند وارد بخش شده و سپس ترخیص گردند.»

امروز جمعه دکتر نورعلی تابنده قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی از بخش مراقبتهای ویژه به بخش عمومی منتقل گردیدند؛ این امر موجبات طیب خاطر ارادتمندان و علاقه مندان ایشان را فراهم آورد.

خبرگزاری مهرتابنده از بهبود حال ایشان خبر می دهد و می نویسد :

الحمدالله حال مبارکشان خوب است.