«روز کوروش»؛ فرمایشات حاج دکتر نورعلی تابنده صبح پنجشنبه ١٣ آبانماه ٩۵

۷۵۸

بمناسبت روز کوروش