دکتر نازیلا نوری از زندان اوین آزاد شد

۱,۱۴۸

دکتر نازیلا نوری از زنان درویش پیرو طریقت گنابادی با پایان دوران محکومیت یکساله اش از زندان اوین آزاد شد.

همچنان سه زن درویش به نام های شکوفه یداللهی ، سیما انتصاری و سپیده مرادی در زندان اوین هستند.