مرور رده

اختصاصی

حق با شما بود

یکی از مخاطبان اینفوصوفی به ما اجازه داد تا مکالمه نوشتاری ای که ایشان با بخش تماس اینفوصوفی داشت را بدون درج نام و مشخصات ایشان…