مرور برچسب

امت

امامت و امت

امام کسی است که اشخاص را هدایت می‌کند در راهی که در پیش دارند. راه می‌تواند به سمت نور باشد یا به سمت ظلمت. هر گروهی در پی امام…